A

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n verkkopalvelujen tietosuojaseloste

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus GDPR (679/2016)

1. Rekisterin nimi

Viestinnällisten verkkopalvelujen asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Sastamalan Tukipalvelu Oy (SaTu Oy)
Y-tunnus: 1896652-4
Puistokatu 11, 2. krs, 38200 Sastamala

2.1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Matti Turunen
+358 40 835 9899 / matti.turunen@satuoy.fi

3. Rekisteröidyt

SaTu Oy:n Internetsivujen kautta sähköisiä lomakkeita täyttäneet tai rekisteröitymistä vaativia palveluja käyttäneet henkilöt.

4. Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on rekisteröidyn ja SaTu Oy:n välisen asiakas- ja yhteistyösuhteeseen liittyvien asioiden hoitaminen.

SaTu Oy:n toimeksiannosta ulkopuoliset palveluntuottajat käsittelevät henkilötietoja kaupungin lukuun sopimuksen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi rekisterin sähköisten tietojärjestelmien ja niiden palvelimien ylläpitotehtäviin ja sovellusasiantuntijatukeen liittyy toimeksiantoja.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään sähköisillä yhteydenottolomakkeilla sekä evästeiden avulla.

6. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • nimi
 • yhteystiedot (puhelin, sähköposti)

Sivustoilla on käytössä AWStats-lokianalysaattori, josta saatavia tietoja ei voi yhdistää yksittäiseen sivustoilla kävijään. Kerättäviä tietoja ovat mm.

 • kuinka monta vierailijaa ja vierailukertaa sivustolla on ollut
 • mitä käyttöjärjestelmiä ja selaimia vierailijat ovat käyttäneet
 • vierailujen kestot
 • mistä osoitteista sivuille on eniten saavuttu

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröityjen tietoja sisältävät paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat suojatuissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tietojen käsittely vaatii henkilökohtaisen tunnistuksen. Tiedonsiirto on salattu, samoin tietojen tallennusjärjestelmä. Tietojärjestelmät on suojattu palomuurein, tietoturvaohjelmistoin sekä muilla teknisillä toimilla. Tietojärjestelmien käyttölokit tallennetaan ja käyttöä seurataan sekä valvotaan.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 • Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.
 • Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.
 • Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
 • Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa tai sitä ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 • Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.
 • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html